flag

Norway

Available languages: English Norwegian

Legal requirements

SUMP is not mandated as such in Norwegian law. Neither are local transport plans for cities.

The Planning and Building Act (PBA) being the main instrument for urban land use and transport planning in Norwegian cities, will however warrant such planning. All road and railroad projects must follow formal planning procedures given in the PBA that include regulations promoting sustainability and ensuring public participation. In addition specific regulations on coordinated land-use and transport planning are given as a National Policy Guideline pursuant to the PBA.

Linked with finance

Since transportation measures in Norwegian cities are heavily financed by tolling revenues, the project planning and prioritization must also comply with requirements linked to this financing option. Tolling being defined as a kind of taxation has to be levied by the Parliament. Hence tolling money is considered national funds. When the Parliament in 2008 agreed that tolling revenues also could be used for the operation of public transport (not only infrastructure) some basic planning requirements were set e.g that a proposed tolling schemes for a city had to include a comprehensive plan that demonstrates how challenges related to transport and the environment can be met. Emphasis on public transport must be a major part of the proposal that is presented.

National guidance

A White Paper on national climate policies in 2012 set the ambitious goal that all growth in person transport in metropolitan areas shall be accommodated by public transport, cycling and walking. This goal is recently adopted in the National Transport Plan for the period 2014-2023 approved by the Parliament in June 2013.

To strengthen sustainable transportation in urban areas, the Government will introduce new comprehensive urban mobility agreements as the basis for development of transport systems and land use in the largest urban areas. Through such agreements the government, county authorities and municipalities shall jointly manage the transport and land use development towards the climate policy goals. The Government has the ambition that the largest cities sign such agreements during 2014. As a national contribution to such agreements the National Transport Plan has allocated 26 billion NOK (3.1 billion EUR) over the planning period as an incentive.

The National Cycling Strategy and the recently adopted National Walking Strategy will also give guidance to the upcoming urban mobility planning.

Plans in place

A multitude of plans and strategies exist in the cities. Many of those will be limited to specific topics and will be related to geographical areas of varying size and function. However the majority of the largest cities have a city-package of projects that are part of an approved tolling scheme. These packages include measures for all modes of transport and can be considered a first generation of SUMP.

National Focal Point for Norway

Norwegian Public Roads Administration/
Statens vegvesen Vegdirektoratet
PO Box 8142 Dep
NO-0033 Oslo

Eivin Winsvold
Tel: +47 971 12 689
Email: noeivin.winsvoldvegvesen

Juridiske krav

En bærekraftige mobilitetsplan for by (Sustainable Urban Mobility Plan – SUMP) er som sådan ikke definert i norsk lovgivning. Det gjelder også for lokale transportplaner for byer.

Plan- og bygningsloven (Pbl) som er det viktigste instrumentet for areal- og transportplanlegging i norske byer, hjemler imidlertid slik planlegging. Alle veg- og jernbaneprosjekter må følge formelle planleggingsprosedyrer gitt i Pbl. Loven har som formål å fremme bærekraftig utvikling og sikre åpenhet, forutsigbarhet og medvirkning for alle berørte interesser og myndigheter i planleggingen. Samordnet areal- og transportplanlegging er dessuten presisert i en egen rikspolitiske retningslinje gitt ved en kongelig resolusjon i 1993.

Kobling med finansiering

Siden transporttiltak i norske byer i stor grad er finansiert av bompengeinntekter, må prosjekt planlegging og prioritering også tilfredsstille krav knyttet til denne finansieringsløsningen. Bompenger kan defineres som en form for beskatning, og må derfor vedtas av Stortinget og regnes som statlige midler. Da Stortinget ved revisjon av veglova i 2008 ga tilslutning til at bompengeinntekter også kunne brukes til drift av kollektivtransport (ikke bare infrastruktur), ble det satt noen viktige krav til planleggingen. Etablering av en bompengepakke i by må skje på grunnlag av lokalpolitiske behandlete planer som ser arealbruk og transportsystem i sammenheng og som redegjør for hvordan trafikk- og miljøutfordringene skal håndteres på kort og lang sikt. Satsing på kollektivtrafikk må være en del av den helhetlige pakken.

Nasjonale føringer

Stortingsmeldingen om norsk klimapolitikk i 2012 satte et ambisiøst mål om at all vekst i persontransport i storbyområder skal tas med kollektivtransport, sykkel og gåing. Dette målet er også lagt til grunn for Nasjonal transportplan (NTP) for perioden 2014-2023 og fikk tilslutning i Stortinget i juni 2013.

For å styrke miljøvennlig transport i by vil regjeringen innføre nye helhetlige bymiljøavtaler som grunnlag for utvikling av transportsystem og arealbruk i de største byområdene. Gjennom slike avtaler skal statlige myndigheter, fylkeskommuner og kommuner i fellesskap administrere transport og arealutviklingen mot klimapolitiske mål. Regjeringen har som ambisjon at de største byene skal inngå slike avtaler i løpet av 2014. Som et insitament inneholder NTP forslag om 26 milliarder kroner over planperioden som statlig bidrag til slike avtaler.

Nasjonal sykkelstrategi og nasjonal gåstrategi vil gi føringer for den forestående lokale mobilitetsplanleggingen.

Planstatus

Et mangfold av vedtatte planer og strategier finnes for norske byområder. Mange av disse vil være begrenset til bestemte tema, og vil være relatert til geografiske områder av litt ulik størrelse og funksjon. De fleste av de største byene har imidlertid en godkjent bypakke som er del av et godkjent bompengeopplegg. Disse pakkene inkluderer tiltak for alle transportformer, og kan betraktes som en første generasjon av en bærekraftig mobilitetsplan for byområdet.

Nasjonalt kontaktpunkt

Statens vegvesen Vegdirektoratet
Postboks 8142 Dep
NO-0033 Oslo

Eivin Winsvold
Tel : +47 971 12 689
E - post : noeivin.winsvoldvegvesen