Mobility Management supports Social Inclusion
Language:     en | cz | de | fr | it
ECOMM website allinx feedback subscribe unsubscribe fullscreen news archive
 
Milí čtenáři,

S hrdostí Vám oznamujeme otevření výzvy pro předkládání příspěvků na ECOMM 2013. Termín pro podání příspěvků je do 10. prosince 2012. Je zde mnoho zajímavých inovací, určitě navštivte zbrusu nový web ECOMM 2013 website.

A nyní, milí čtenáři, k hlavnímu tématu tohoto zpravodaje.
Naše autem ovládaná společnost bohužel vytváří nespravedlnost a sociální vyloučení. Autům přizpůsobená infrastruktura přináší obrovskou nevýhodu těm, kteří nemají auto k dispozici. Přesněji řečeno, právě tyto skupiny obyvatel jsou často nejvíce ovlivněny negativními vlivy automobilové dopravy, jako je hluk, znečištěné ovzduší, nevhodné podmínky pro chůzi apod. Dobře to popisuje britská studie Fairness in a Car Dependent Society. Management mobility pomáhá snižovat obojí - závislost na automobilech i negativní účinky automobilové dopravy, čímž výrazně podporuje sociální začleňování. Upozorníme na některé inspirující projekty a iniciativy v Evropě, které ukazují, jak MM sociální začleňování podporuje.

 

 

Od sousedství směrem k zaměstnání

V roce 2009 francouzská vláda vyhlásila národní výzvu pro projekty, jejichž cílem je zlepšit mobilitu lidí ve znevýhodněných čtvrtích a mobilitu nezaměstnaných (Quartiers vers l'emploi : une nouvelle mobilité, Neighbourhoods towards employment). Cílem této výzvy je podpora spolupráce mezi orgány veřejné dopravy, provozovateli, sdruženími, zaměstnavateli a dalšími subjekty za účelem zlepšení služeb veřejné dopravy a inteligentních dopravních služeb. Celkový rozpočet 25 milionů euro spolufinancuje 48 projektů s více než 200 akcemi v městských oblastech všech velikostí:
 • více než polovina projektů obsahuje vzdělávací moduly na téma udržitelná mobilita;
 • více než třetina projektů vytvořila dopravní portály, jejichž cílem je poskytování informací o všech druzích dopravy (e.g. Quartier Yélo, FR);
 • třetina projektů navrhuje zlepšení nebo vytvoření nových linek veřejné dopravy;
 • zbylá třetina projektů nabízí služby půjčování kol.
Dotace postupně klesaly tak, aby byly projekty finančně udržitelné. Program končí v tomto roce 2013 a závěrečná zpráva bude teprve zpracována. Předběžné výsledky ukazují, že školení nezaměstnaných v oblasti mobility přináší pozitivní vývoj v jejich možnostech a více je uschopňuje pro získání práce.

 

 

Společně na cestách


Dopravní chování přistěhovalců se zdá být zanedbávanou oblastí statistických informací a výzkumu. Zpráva o současném stavu vytvořená v rámci projektu IEE-projektu „Společně“ - TOGETHER shrnuje dostupné informace o dopravním chování přistěhovalců a spojuje je s možnostmi energeticky efektivního cestování. Několik zjištění:
 • přistěhovalci mají méně aut než domácí populace
 • přistěhovalci podnikají méně cest a jejich vzdálenosti ujeté autem jsou kratší
 • přistěhovalci, zejména ženy, používají méně často kolo.
Celkově data ukazují, že přistěhovalci se přepravují udržitelněji. Ovšem nižší počet aut a podniknutých cest je způsobeno nižšími příjmy a větší nezaměstnaností než ochotou cestovat udržitelně. MM může pomoci udržet či zlepšit jejich udržitelné cestování i v budoucnu. K tomu projekt Together vyvinul vzdělávací a školicí materiály zaměřené výhradně na přistěhovalce. Dále: mobilita je důležitou podmínkou pro začlenění do společnosti a do zaměstnání a díky udržitelným druhům dopravy, které nabízejí dobré možnosti, je pro ně mobilita přístupnější a mohou si ji dovolit. Řeší témata, jako je úspora energií v udržitelné dopravě, bezpečná chůze, bezpečná jízda na kole, veřejná doprava a „zelenější formy“ využívání osobních automobilů. Tyto materiály budou přeloženy do 6 jazyků. V angličtině si je můžete stáhnout zde.

 

 

Zpřístupnění veřejné dopravy a prostoru všem

Source: ISEMOA picture database


Source: ISEMOA picture database

Okolo 35 až 40% evropské populace má z různých důvodů sníženou pohyblivost a setkávají se tak s různými druhy překážek ve veřejných prostorách či ve veřejné dopravě (viz Accessibility - why we need it, kde najdete popis situace a doporučení ke zlepšení). Průměrně tito „lidé se sníženou mobilitou“ podnikají kratší cesty (6,7 km místo 9,2 km/cesta)než ostatní lidé. (see Benefits of improving accessibility, dostupné ve 13 jazycích). Protože veřejný prostor a veřejná doprava nejsou často dostupné pro vozíčkáře, dětské kočárky, těžká zavazadla, nevidomé atd. – musí tito lidé jezdit autem.

Nedávno dva evropské projekty vytvořily Systém managementu kvality, který má pomoci místním a regionálním orgánům lépe zpřístupnit veřejný prostor i veřejnou dopravu.
 • Systém managementu kvality vyvinutý projektem Mediate project (2009-2011) se zaměřuje na veřejnou dopravu. Obsahuje seznam ukazatelů dostupnosti pro měření dostupnosti veřejné dopravy a nástroj pro sebehodnocení, pro posouzení silných a slabých stránek VD a definování kroků ke zlepšení. Příručka dobré praxe doplňuje Systém managementu kvality a nabízí orgánům a provozovatelům dopravy opatření pro plánování a zajištění lepšího přístupu k veřejné dopravě.
 • ISEMOA (2010-2013) se zaměřuje na přístupnost celého řetězce cesty ode dveří ke dveřím, s využitím všech udržitelných druhů dopravy. ISEMOA Systém řízení kvality byl testován a schválen v 18 pilotních městech. Jádro Systému se skládá z procesu auditu, během kterého lidé s omezenou mobilitou a stejně tak i zástupci odboru dopravy, odboru územního plánování, sociálního odboru, provozovatelů veřejné dopravy posuzují silné a slabé stránky přístupnosti v jejich městské části, městě či regionu. Tento proces vede ISEMOA auditor. Pokud máte zájem stát se auditorem ISEMOA, navštivte stránky, kde je mj. informace o dalším školení auditorů, které se uskuteční v 15 zemích v zimě 2012 a na jaře 2013.

 

 

Stárnutí přichází v pěti různých podobách

Source: ISEMOA picture database

Starší lidé jsou často považováni za jednu sourodou skupinu. To je ovšem daleko od pravdy. V rámci projektu GOAL bylo stanoveno pět různých profilů starších osob. Rozdělení bylo založeno na různých kvantitativních a kvalitativních zdrojích (zpráva Profile of older people). Tyto profily zahrnují určující faktory, z nichž lze identifikovat nynější a budoucí dopravní potřeby starších osob. Na základě těchto poznatků projekt vytvořil akční plán zaměřený na rozvoj inovativních řešení dopravních potřeb starších osob v budoucnu.

 

 

Sociální začleňování znamená také přijetí osob s jinou orientací

Průzkum, který provedla organizace Transgender Europe (TGEU) odhaluje, že 79% osob s jinou orientací zažije obtěžování na ulici a 43% z nich cítí, že je s nimi špatně zacházeno. Proto tato organizace prezentovala prohlášenío nutnosti sociálního začleňování i v oblasti dopravy, a v březnu 2012 v Coimbře uspořádala workshop k udržitelné dopravě pod hlavičkou CIVITAS training workshop on social inclusion. TGEU naléhavě žádá orgány odpovědné za řízení mobility v evropských zemích a městech, aby přijaly opatření, která by učinila veřejný prostor a veřejnou dopravu bezpečnější pro osoby s jinou orientací. Zpráva obsahuje nejlepší příklady a konkrétní doporučení.

 

 

Vrstevníci učí vrstevníky

Pro jakoukoliv cílovou skupinu, má mnoho výhod školení, které je prováděno lidmi, kteří mají stejné postavení, věk apod. jako jeho účastníci. Jednou z nich je, že „učitel“ lépe porozumí problémům „žáků“ a může přizpůsobit styl výuky. To je výhodou zejména při výuce zranitelných sociálních skupin. Je tedy logické, že mnoho školicích programů v řízení mobility využívá tuto metodu školení. Příklady:
 • Projekt Northern Community Ambassadors Scheme, místní lidé byli vyškoleni k propagaci služeb železniční dopravy pro lidi ze sociálně vyloučených komunit. Tito „velvyslanci“ poskytují informace na veřejných místech, přednáší skupinám a jsou praktickým průvodcem pro používání železniční dopravy. Nejvíce z projektu těží ženy cizího původu, které se tak snadno naučily, jak samy cestovat vlakem.
 • Ve Flandrech, zase „velvyslanci veřejné dopravy“ na svých cestách učí starší osoby, jak používat veřejnou dopravu. Tento projekt byl inspirovaný projektem realizovaným v Nizozemí ve městě Breda v roce 2009 (více na a dokazuje velký úspěch. 30 velvyslanců vyškolilo asi 2900 lidí v 92 pracovních skupinách od ledna do září 2012 (více). Nejvíce úspěšná byla praktická setkání: 90% zúčastněných, kteří nikdy nepoužili veřejnou dopravu se dozvědělo mnoho zajímavých informací. Stejné procento lidí má nyní pocit, že ví lépe, jak cestovat veřejnou dopravou a více než polovina z nich (asi 56%) je nyní ochotna ji využít.

 

 

Jiné inspirativní iniciativy

 • Od začátku roku 2012 učí belgická cyklo-škola Leuven Bicycle school (BE) dospělé, jak jezdit na kole. Kurz se skládá ze 4 modulů: praktický trénink (5 až 8 lekcí), jízda na silnici (včetně pravidel sil. provozu), jízda ve městě a běžné denní jízdy (zde se učí, jak plánovat cestu, jak dělat malé opravy svého kola)…celkově trénink absolvovalo 74 lidí, hlavně přistěhovalé ženy a starší lidé. Z této skupiny pak 70% navštívilo všech 5 až 8 lekcí a 90% z nich je nyní schopno jezdit na kole.
 • V souvislosti s projektem CIVITAS ELAN, město Zagreb vytvořilo vtipné a vzdělávací video o bezpečnosti starších lidí ve veřejné dopravě. Hlavními postavami jsou dva starší lidé, kteří ukazují, jak řeší výzvy spojené s jízdou tramvají. Video je v chorvatštině, ale mluví za vše...

 

 

Nadcházející události

  Pro více událostí navštivte kalendář EPOMM Calendar.

 

ECOMM website allinx feedback subscribe unsubscribe fullscreen news archive