SUMP, an opportunity for Mobility Management
Language:     en | cz | de | fr | it
ECOMM website allinx feedback subscribe unsubscribe fullscreen news archive
share on facebook
Milí čtenáři,
Plány udržitelné městské mobility (Sustainable Urban Mobility Plans), zkráceno SUMP, jsou velkou prioritou Evropské komise. První akce Action Plan on Urban Mobility si klade za cíl zvýšit využívání plánů udržitelné městské mobility. Bílá kniha o dopravě Transport White Paper z roku 2011 navrhuje přezkoumat povinné zavádění plánů městské mobility. EPOMM plně podporuje plány udržitelné městské mobility (SUMPs) a jak zde můžete vidět, z dobrého důvodu. Blížící se ECOMM 2013 řeší mnohá témata, která tento plán obsahuje: územní plánování, zdraví, nákladní dopravu, ekonomiku, kvalitu veřejného prostoru, jízdu na kole. Podívejte se na právě otevřenou výzvu pro překládání příspěvků. EPOMM žádá své členy o sdílení zkušeností s implementací SUMPů v jejich zemích a s tím, jakou roli v nich může plnit management mobility.

Průlomová zpráva: EACI pozitivně vyhodnotila projektový návrh ENDURANCE – jehož cílem je „po celé EU zavést trvalé národní i evropské sítě podporující udržitelnou mobilitu ve městech. Projekt podala platforma EPOMM s širokým týmem spolupracujících partnerů, jehož konsorcium povede. Do konsorcia jsou zapojeni partneři z 25 zemí a také 3 sítě měst: POLIS, EUROCITIES a ICLEI. Očekáváme, že s podporou z tohoto projektu (na léta 2013-2016) napomůžeme silnějšímu rozvoji udržitelné mobility v Evropě!

 

 

SUMP ve zkratce

Photo courtesy by ADVANCE

Plán udržitelné městské mobility je „Strategický plán vytvořený pro uspokojení potřeb lidí a podniků ve městech a jejich okolí za účelem zlepšení kvality života.“ Je postaven na stávající praxi a bere náležitě v úvahu integrační, participační a hodnotící principy.“ (www.mobilityplans.eu)

Dopravní plánování není novinkou, ale SUMP jde ještě dál. Je to nový a na lidi zaměřený přístup. Jeho základní charakteristiky jsou:
  • participativní přístup
  • udržitelnost pro podporu hospodářského rozvoje, sociální spravedlnosti a kvality životního prostředí
  • integrace politických sektorů
  • jasné, měřitelné cíle a jasné hodnotící plány
  • hodnota za peníze
Cílem metodiky SUMP je zaměření se na kvalitu života a kvalitu veřejného prostoru. SUMP garantuje bezpečnou, účinnější mobilitu, přátelskou k životnímu prostředí, stejně tak řeší dostupnost dopravy do práce a za službami.

Význam SUMPů jako koncepčního plánování se neustále zvyšuje. Byl také tématem Evropského týdne mobility 2012 a Evropská komise právě zahájila první ročník ceny Sustainable Urban Mobility Plan Award pro místní úřady (www.dotherightmix.eu).

 

 

Management mobility jádrem SUMPu

Source: www.eltis.org


Photo courtesy by ADVANCE

Zatímco tradiční dopravní plány se často zaměřují na řešení problémů v dopravě výstavbou a rozšiřováním dopravní infrastruktury, SUMP klade důraz na kvalitu života, kvalitu veřejného prostoru a opatření na podporu veřejné dopravy, chůze a jízdy na kole. Charakteristika SUMPu nese stejné rysy jako management mobility, který je zároveň nezbytnou součástí každého SUMPu.

Bílá kniha Evropské komise Commission’s Transport White Paper vybízí města, aby rozvíjela plány udržitelné městské mobility, které obsahují smíšenou strategii. Měly by zahrnovat územní plánování, cenová schémata, účinnou veřejnou dopravu a infrastrukturu pro pěší a cyklisty – stejně tak i opatření, jako nabíjecí/tankovací stanice pro ekovozidla. Cílem je snížit kongesce a emise. Naneštěstí, Bílá kniha nezdůrazňuje jako cíl kvalitu života ani to, že relativně levná „měkká“ opatření – vhodně zkombinována s výše zmíněnými „tvrdými“ opatřeními - mohou mít velký pozitivní dopad na přístup lidí a jejich dopravní chování.

Na rozdíl od Bílé knihy, evropské konsorcium pro zprostředkování znalostí CORPUS, uvádí management mobility jako hlavní řešení pro změnu současných neudržitelných dopravních vzorců. Vytvořili výzkumnou agendu , která vidí změnu dopravního chování jako základní předpoklad pro požadované změny v mobilitě. Volá po ambicióznějších a inovativních opatřeních v managementu mobility jako jednom z pěti klíčových opatření pro udržitelnější mobilitu v Evropě (více na Eltis).

 

 

Zkušenosti členů EPOMM

Portugalsko: EPOMM podporuje začlenění MM do národní SUMP strategie
V Portugalsku byly příručky pro udržitelné Plány mobility a dopravy vytvořeny v letech 2009-2010. Byly součástí dopravního balíčku, který podporoval města v oblasti mobility, dostupnosti dopravy a využívání městského prostoru. Přípravu této metodiky koordinovalo IMTT, hlavní správní orgán, zodpovědný za koordinaci vnitrozemské dopravy a také národní kontaktní bod platformy EPOMM v Portugalsku. Podkladem se staly různé studie připravené ve spolupráci se širokou škálou portugalských expertů. Ve spolupráci s platformou EPOMM, v rámci mezinárodní konference, k metodice přispěli také další odborníci z oblasti dopravy.

 

Street art by Peter Gibson – Source: WebUrbanist Francie: Víc než SUMP
Už v roce 1996 francouzská legislativa učinila SUMPy povinné pro aglomerace nad 100 tisíc obyvatel. V současnosti je ve Francii přes 60 schválených SUMPů. Navíc, města této velikosti musí také povinně zavádět tzv. centra mobility. To je také důvod, proč je management mobility obvykle součástí schváleného SUMPu. Ovšem města mohou jít nad zákonem vyžadovaný rámec SUMPu a dobrovolně přijmout další dílčí plány. Příkladem může být město Štrasburk, které v lednu 2012 schválilo tzv. „plán pěší dopravy“, tedy ‘plan piétons’ (odkaz ve francouzštině). Tento dílčí plán doplňuje oficiální SUMP o 10 dalších akcí ve prospěch pěších ve městě.

 

Nizozemí: Kolik mají nizozemské plány mobility společného se SUMPy?
Centrum pro šíření znalostí z oblasti dopravy - KpVV zkoumalo, do jaké míry nizozemské místní plány mobility odpovídají filozofii SUMP. Výzkumná zpráva (shrnutí v ang.na straně 9) ukazuje pozitivní výsledky, ačkoliv spousta plánů postrádá zaměření na energetickou spotřebu, CO2, emise, účinnost a efektivnost nákladů. Je zde také prostor pro zlepšení formulace dosažitelných a měřitelných cílů, povědomí o nákladech a věnování více pozornosti monitorování a zlepšování. Podle studie by se měly nizozemské plány mobility více zaměřit na zlepšení kvality života než na řešení problémů čistě v dopravě. Dalším doporučením je zahrnout obyvatele a zúčastněné strany do celého procesu a ne pouze do některých částí.

 

 

Vyhodnocování SUMPů v Evropě – QUEST a ADVANCEThe city of Szczecin receives its ADVANCE audit certificate – Photo courtesy by ADVANCE

Bílá kniha o dopravě požaduje prošetření povinných městských plánů mobility, které následují národní standardy, ale metodicky vycházejí z příruček EU. Navrhuje také propojit financování měst a regionů, které mají schválené Osvědčení o výkonu městské mobility (Urban Mobility Performance) a které prošly auditem udržitelnosti. QUEST a ADVANCE jsou dva evropské projekty, které pracují na metodice takového auditu.

Konsorcium projektu ADVANCE v současné době testuje prototyp auditního schématu ve městech Szczecin (Polsko), Malmö (Švédsko) and Schaerbeek (Belgie). Na konci roku 2012 by měla metodika být revidována a aplikována v 8 evropských městech. Metoda je určena středně velkým městům od 35 000 do 450 000 obyvatel. Více informací na project information sheet, state of the art report.

Audit QUEST je metoda, která hodnotí politiku mobility malých a středních měst. Padesát měst z celé Evropy, která jsou do projektu QUEST zapojena, ukazují, že existuje velká poptávka po poradenství v oblasti plánování městské mobility. Některá z nich jsou partnery projektu a testují projektovou metodiku: Bath, Gävle, Ghent, Padova a San Sebastian, metodika byla testována i v českém městě Chomutov, které je rovněž zapojeno do projektu. Více informací na QUEST methodology, state-of-the-art report.

Výsledky pilotu QUEST ukazují, že příprava a realizace SUMPů může velmi dobře využít opatření managementu mobility. V Gävle, Sweden, nejdůležitější část akčního plánu QUEST byly pobídky pro veřejnou dopravu. Ty zahrnují spoustu prvků managementu mobility, jako jsou dopravní informace v reálném čase, firemní kampaně a zkušební systémy. Podobně v italské Padově komunikace a zapojení zúčastněných stran byla jednou ze tří hlavních priorit vycházejících z auditu QUEST.

Obě metody auditu jsou založeny na součinnosti vyškoleného auditora, zástupců měst a zúčastněných stran v oblasti dopravy. Výsledkem obou je také certifikát a akční plán pro zlepšení. Detailní popis metod bude brzy k dispozici.

EPOMM navrhuje použít platformu EPOMM jako integrační a diseminační platformu pro auditní systémy.

 

 

Mobilityplans.eu – odkaz na SUMP

Copyright: Jens Lennartsson

Stránka www.mobilityplans.eu byla vytvořena v rámci ELTISplus (2010-2013), na základě tříleté servisní smlouvy s Evropskou komisí. ELTISplus usiluje o rychlejší, rozsáhlé zavádění plánů udržitelné městské mobility místními a regionálními orgány ve více než 30 zemích. Příručka Guidelines on the Development and Implementation of Sustainable Urban Mobility Plans popisuje vytvoření SUMPu v 11 krocích. Dokument byl sestaven z příspěvků více než sta expertů. Je používán jako reference SUMP awareness raising and training workshops v celé Evropě. V květnu 2013 předloží ELTISplus finální verzi metodiky. Ostatní zdroje jsou v publikaci SUMP brochure dostupné v 16 jazycích, současný stav je ve zprávě a propagační video na (Part 1, Part 2, Part 3).

 

 

Nadcházející události

Pro další události navštivte EPOMM Calendar.

 

ECOMM website allinx feedback subscribe unsubscribe fullscreen news archive